Logo Optimel

|

English A- A+

購買地點

感謝您對康營樂的興趣。 如欲找尋您所在附近之康營樂購買地點,可按地區搜尋。
所列之店舖只供參考,詳情請參考各大零售商的網站。

manningswatsons watsons2 watsons3wellcome mpj jasons threesixtyaeonccarehktv hktv
查看更多店舖

及各大指定藥房


 • 安泰大廈 香港上環德輔道中144-148號安泰大廈地下
 • 上環 香港上環皇后大道中368號偉利中心1樓6號
 • 賴恩樓 香港上環皇后大道西42-56號賴恩樓地下A號舖
 • 國際金融中心 香港中環港景街1號國際金融中心商場第二層2004號
 • 華光勵精中心 香港中環皇后大道中88號勵精中心地下2號
 • 太子大廈 香港中環遮打道10號太子大廈3樓321-322號舖
 • 北角 香港北角英皇道386-388號北港商業大廈地下B
 • 健威坊 香港北角英皇道560號健威坊低層地下L37號舖
 • 雲景道 香港北角雲景道33號
 • 電氣道 香港北角電氣道183號友邦廣場地下5-6號
 • 新卑路乍街 香港卑路乍街57-61號利達樓地下1號
 • 天后 香港天后留仙街3號雅景大廈地下C
 • 太古城 香港太古城道18號太古城中心第一期420舖
 • 小西灣 香港小西灣購物中心1字樓119-120號
 • 藍灣廣場 香港小西灣道28號藍灣廣場高層地下UG51及UG52A號舖
 • 康怡廣場 香港康山道1號康怡廣場1樓F9號舖
 • 德輔道西 香港德輔道西202-204號地下A&B舖
 • 西營盤 香港德輔道西334至350號恆裕大廈地下8號舖
 • 新翠商場 香港柴灣新翠商場4樓1-11號
 • 杏花 香港柴灣杏花村杏花新城158-159號舖
 • 興民商場 香港柴灣興民邨興民商場4樓402-404號舖
 • 興華商場 香港柴灣興華商場地下G05及G06號舖
 • 白健時道 香港渣甸山白健時道牛奶公司購物中心
 • 新鴻基中心 香港灣仔新鴻基中心地下G14-G18號舖
 • 春園街 香港灣仔春園街47至65號新春園大廈地下E及F舖
 • 機利臣街 香港灣仔莊士敦道18號嘉寧大厦地下C,E,F,G及J舖
 • 灣仔光華 香港灣仔軒尼詩道269至273號地下A及B號舖
 • 新軒尼詩道 香港灣仔軒尼詩道380-394號齊安大廈地下390舖
 • 灣仔道 香港灣仔道212-214號怡康大廈地下B舖
 • 駱克道 香港灣仔駱克道194-200號東新商業大廈地下
 • 皇后大道西 香港皇后大道西230-236號好時大廈地下C舖
 • 西環 香港皇后大道西572-574號高良大廈地下
 • 愛東 香港筲箕灣愛東村愛東商場111號舖
 • 筲箕灣 香港筲箕灣東大街133號東明樓地下A舖
 • 太安樓 香港筲箕灣筲箕灣道57-87號太安樓地下G7及A6號舖
 • 耀東商場 香港筲箕灣耀東邨耀東商場2樓201號舖
 • 興東商場 香港筲箕灣興東邨商場地下10號舖
 • 般咸道 香港般咸道57號地下
 • 南天大廈 香港英皇道275號南天大廈地下B號舖
 • 置富 香港薄扶林置富花園置富商場3樓303號
 • 羅便臣道 香港西摩道1號輝煌臺地下8號舖
 • 寶翠園 香港西環卑路乍街8號寶翠園西寶城2樓237舖
 • 怡和街 香港銅鑼灣怡和街56及58號新基商業大廈地下
 • 禮頓道 香港銅鑼灣禮頓道33至35號第一商業大廈地下
 • 總統戲院 香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖
 • 希慎廣場 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場第二層地庫B舖
 • 利港中心 香港香港仔利港中心1樓106-107號舖
 • 香港仔 香港香港仔大道174-176號地下
 • 田灣村商場 香港香港仔田灣商場1樓103號舖
 • 地鐵香港站 香港香港港鐵站HOK49號舖
 • 鯉景灣 香港鯉景灣太安街25號D段地下GD20至21A舖
 • 康橋大廈 香港鰂魚涌太古坊康橋大廈地下A舖
 • 東匯中心 香港鰂魚涌英皇道1040號益昌大廈低層地下3及4號舖
 • 鴨利洲 香港鴨利洲大街65號地舖
 • 海怡廣場 香港鴨利洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G05號舖
 • 香 港 站 香港中環地鐡香港站市區預辦登機大堂HOK51-52號舖
 • 馮 氏 大 廈 香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈地下(地舖)
 • 萬 邦 行 香港中環皇后大道中33號萬邦行地下G1-A舖
 • 和 富 中 心 香港北角和富中心21-53號和富中心家居庭地庫B20舖
 • 渣 華 道 香港北角渣華道98號TheJava地下3號舖
 • 南 天 大 厦 香港北角英皇道275號南天大厦地下部分舖
 • 英 皇 道 375 號 香港北角英皇道375號地下
 • 港 運 城 香港北角英皇道500號港運城商場一字樓111號
 • 天 后 香港北角英皇道十四號僑興大廈地下CC1&D
 • 寶 雅 山 香港堅尼地城卑路乍街42至44號寶雅山低層地下1及2號舖
 • 堅 道 香港堅道99號豐樂閣地下B-D舖及2號舖
 • 麗 灣 大 厦 香港太康街1號筲箕湾道3337-55號麗灣大厦地下F舖及閣樓
 • 裕 昌 大 廈 香港德輔道中48-52號裕昌大廈地庫及地下A及B舖
 • 華 明 中 心 香港德輔道西396號華明中心地下
 • 小 西 灣 商 場 香港柴灣小西灣商場一樓108號舖
 • 新翠商埸 香港柴灣柴灣道233號新翠商埸一樓113號舖
 • 興 華 村 香港柴灣興華廣場119-120號舖
 • 太古城中心 香港港島太古城太古城道18号太古城中心一樓124號舖
 • 信德中心 香港港澳碼頭信德中心二樓291-293號
 • 香 港 站 香港港鐵香港站HOK60號舖
 • 堅 拿 道 西 香港灣仔堅拿道西23號地下
 • 合 和 中 心 香港灣仔皇后大道東183號合和中心三樓301-306號
 • 莊 士 敦 道 香港灣仔莊士敦道28-34號莊士敦大樓地下A號舖
 • 廣生行大廈 香港灣仔軒尼詩道298號廣生行大廈A座地下A2號舖
 • 筲 箕 灣 香港筲箕灣東大街102-104號景輝大廈地下D及E號
 • 置 富 香港置富南區廣場403及405A號舖
 • 正 街 香港西營盤正街13-15號地舖
 • 卑路乍街 香港西環卑路乍街102-114號聯友新樓地下G及H號舖
 • 赤 柱 香港赤柱新街1樓及地下A3&5舖
 • 跑 馬 地 香港跑馬地黃泥涌道17-19號恆豐大廈地下19號舖
 • 軒 尼 詩 道 香港軒尼詩道205-207號廣德大廈地下及閣樓
 • 太 古 廣 場 香港金鐘太古廣場二期一樓145號舖
 • 金 鐘 海 富 中 心 香港金鐘海富中心一期一樓23-2881-83號
 • 統 一 中 心 香港金鐘道95號統一中心1003-1004號
 • Beautiq Watson 香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心2樓P211A號舖
 • 皇 室 堡 香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫7375及76號舖
 • 恩 平 中 心 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖l樓及2樓
 • 時 代 廣 場 香港銅鑼灣時代廣場1座13樓1303A
 • 時 代 廣 場 香港銅鑼灣時代廣場9樓928號舖
 • 銅 鑼 灣 廣 場1 期 香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期1樓101-103號舖
 • 銅 鑼 灣 道 香港銅鑼灣道3-5號國泰大廈A座2號舖
 • 香 港 仔 中 心 香港香港仔AC4海珠閣地下6C
 • 康 山 香港鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場(北)閣樓部份
 • 鰂 魚 涌 香港鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓高層地下部份舖位
 • 利 東 村 香港鴨脷洲利東村利東商場205室
 • 海 怡 半 島 香港鴨脷洲海怡半島海怡廣場一樓112112A及113號舖
 • 香 葉 道 香港黃竹坑香葉道2號OneIslandSouth地下G08號舖
 • 康怡 香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南)地下至4樓
 • 中環盈置大廈 香港中環干諾道中41號盈置大廈地庫
 • 怡和大廈 香港中環怡和大廈一樓101-109及120號舖
 • 康澤花園超級廣場 香港北角英皇道238號康澤花園地下
 • 新都城超級廣場 香港北角英皇道416-426號新都城大廈
 • 模範里 香港北角英皇道734-738號地下
 • 金福 香港北角英皇道側魚涌,新威園地下 989-992 號,Shop B
 • 城市花園 香港北角電器道233號,城市花園商塲第七座地下,20,21,23,24,26-28,30-33號舖
 • 寶翠園超級廣場 香港卑路乍街8號西寶城3樓
 • 坪洲 香港坪洲寶坪街12號嘉輝花園地下11-13, 15-16, 31-33號舖
 • 美景臺 香港堅尼地城域多利道18-20號 美景臺地下
 • 域多利道 香港堅尼地城域多利道1號百年大廈二座3-7號地下
 • 紅山半島 香港大潭紅山道3號紅山半島地下G25號舖
 • 和福道 香港山頂和福道2-4號一樓
 • 梅道 香港山頂梅道12號高化利閣地庫
 • 山頂 香港山頂道100號
 • 小西灣 香港柴灣小西灣商場109室
 • 永利 香港柴灣道333號永利中心地下46-78, 80-87室
 • 海灘道 香港淺水灣海灘道28號The Pulse L1樓 116號舖
 • 淺水灣道 香港淺水灣道109號淺水灣購物中心G128號舖
 • 渣甸山 香港渣甸山白建時道5號1樓
 • 灣仔 香港灣仔莊士敦道194-204號地庫
 • 西灣河 香港筲箕灣大昌街4-7號地下
 • 樂融軒 香港筲箕灣道333號,樂融軒3商場2樓
 • 舂磡角 香港舂磡角道39號地下
 • 縉城峰 香港西營盤第一街8號縉城峰2樓8號舖
 • 永光苑 香港跑馬地黃泥涌道1號永光苑地下及二樓
 • 銅鑼灣超級廣場 香港銅鑼灣基利佐治街25-29號
 • 希慎 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場地庫2樓
 • 雲景道 香港雲景道33號一樓
 • 利港中心 香港香港仔成都道38號利港中心地庫A號舖
 • 嘉和大廈 香港香港仔田灣嘉禾街14-22號嘉禾大厦地下6B-6C
 • 安輝 香港香港仔舊大街82號安輝大厦地下A-C號鋪
 • 康怡 香港鰂魚涌康怡花園第一期一室
 • 中 環 香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下
 • 港鐵香港站 香港地鐵香港站HOK40號鋪(東涌線)
 • 灣仔莊士敦道 香港灣仔莊士敦道148-156號中南大廈地下148舖
 • 銅鑼灣廣場 香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期地下4-5號舖
 • 北角健威坊 香港北角英皇道560號健威坊商場LG/F LG1號舖
 • 筲箕灣太安樓 香港筲箕灣道57-87號太安摟地下G9號輔
 • 柴灣小西灣 香港柴灣小西灣道10號小西灣廣場一樓110號鋪
 • 西營盤正街 香港西營盤正街36號地下
 • 上環富衛中心 香港德輔道中308號富衛金融中心地下6號舖
 • 晴朗商場 九龍九龍城沐翠街晴朗商場地下A004號舖位
 • 衙前圍道 九龍九龍城衙前圍道地下114號舖
 • 馬頭角道 九龍九龍城馬頭角道金都豪苑地下3-4號舖
 • 又一城 九龍九龍塘達之路80號又一城MTR-09號舖
 • 麗晶花園 九龍九龍灣宏光道80號麗晶花園商場2樓2182,2183,2186號舖
 • 企業廣場 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox地下3號舖
 • 德褔中心 九龍九龍灣德褔廣場第一期F16A&F17-F17A號舖
 • 新寶廣場 九龍佐敦道23號新寶廣場地下1號舖
 • 佐敦道 九龍佐敦道30-30A號及上海街89-93號永盛大廈地下30及30A號舖
 • 何文田 九龍何文田何文田廣場307舖
 • 愛民商場 九龍何文田愛民邨愛民商場地下G17號舖
 • 南昌街 九龍南昌街223-237號名都廣場地下
 • 土瓜灣 九龍土瓜灣道美景大廈地下243A
 • 坪石邨 九龍坪石邨玉石樓地下117 - 120號舖
 • 太子 九龍大埔道10A地下
 • 埃華街 九龍大角咀51-65號埃華街大方樓地下3-4號舖
 • 奧海城2期 九龍大角咀奧海城商場2期1樓142-143號舖
 • 福全街 九龍大角咀福全街17-19號福康大廈地下C舖
 • 港灣豪庭廣場 九龍大角咀福利街8號港灣豪庭廣場1樓109-110號舖
 • 新九龍廣場 九龍大角咀道38號新九龍廣場地下56-59號
 • 富山邨 九龍富山邨富仁樓 LG2層L203-204號舖
 • 新文華中心 九龍尖東新文華中心地下66-71號舖
 • 中國客運碼頭  九龍尖沙咀中國客運碼頭離港層禁區第二號舖位
 • 加連威老道 九龍尖沙咀加連威老道地下24B號舖
 • 中港城 九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下81-83號舖
 • 河內道 K11 九龍尖沙咀河內道18號K11地庫1層B109-B110號舖
 • 金龍中心 九龍尖沙咀金馬倫道38-40號金龍中心地下
 • 新蒲崗 九龍康強街35-49號地下2號舖
 • 四海大廈 九龍彌敦道208-212號四海大廈地下及地庫A號舖
 • 重慶購物商場 九龍彌敦道36-44號CKE重慶購物商場2樓2-29號舖
 • 油麻地 九龍彌敦道494-496號晉利商業大廈地下
 • 富運 九龍彌敦道569-573A富運商業大廈地下A
 • 奶路臣街 九龍彌敦道655號胡社生行地下C
 • 彌敦道 九龍彌敦道700號貿易處大樓地下2-3號
 • 慈雲山中心 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓537-538號舖
 • 爵祿街 九龍新蒲崗爵祿街74-76號地下
 • 新世紀廣場 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場一樓162號舖
 • 水渠道 九龍旺角水渠道34-36號東樂大廈地下B-D
 • 金雞廣場 九龍旺角洗衣街39-55號金雞廣場地下1C
 • 花園街 九龍旺角花園街3-5號鴻威大廈地下9號舖
 • 海富 九龍旺角西海泓道海富苑海富商場101舖
 • 柯士甸道 九龍柯士甸道134號太極樓地下
 • 圓方 九龍柯士甸道西一號圓方1樓1092號舖
 • 樂富 九龍橫頭磡樂富中心3樓3129-3130號舖
 • 油麗商場 九龍油塘油麗商場地下9號舖
 • 大本型 九龍油塘高超道38號大本型2樓233號舖
 • 鯉魚門廣場 九龍油塘鯉魚門廣場1樓140號舖
 • 上海街 九龍油麻地上海街388-390號地下
 • 新元州街 九龍深水埗元州街388號肇如大廈地下B舖
 • 富昌 九龍深水埗富昌商場地下24號舖
 • 西九龍中心 九龍深水埗欽洲街37K西九龍中心5樓501B
 • 荔枝角 九龍深水埗荔枝角道316-318號地下
 • 宇宙商場 九龍深水埗青山道164-170號宇宙商場地下G18A-B
 • 九龍灣展貿 九龍灣展貿徑一號國際展貿中心Emax地下18及20號舖
 • 彩雲商場 九龍牛池灣彩雲(一)邨彩雲商場2期高層地下A111號舖
 • 樂華北商場 九龍牛頭角樂華北邨樂華北商場二樓204號舖
 • 淘大商場 九龍牛頭角道77號淘大商場二期地下183-185號
 • 石硤尾 九龍石硤尾窩仔街1-13號仁寶大廈地下A舖
 • 石硤尾邨二期 九龍石硤尾邨二期美亮樓地下9號舖
 • 寶達 九龍秀茂坪寶琳路寶達商場地下7號舖
 • 秀茂坪 九龍秀茂坪邨秀茂坪商場1樓108號舖
 • 窩打老道 九龍窩打老道86D萬基大廈地下A&B1A號
 • 竹園 九龍竹園南村竹園商場1樓S101號
 • 滙景花園商場 九龍籃田滙景道8號滙景花園滙景廣場三樓1A舗
 • 繽紛購物城 九龍紅磡德民街1-15號繽紛購物城1字樓E
 • 寶來街 九龍紅磡湖光街1-7號地下17G1A號舖
 • 紅磡廣場 九龍紅磡馬頭圍道37-41號紅磡廣場一樓54-60號舖
 • 美孚 九龍美孚新邨百老匯街69-119號地下99B
 • 萬事達廣場 九龍美孚新邨荔灣道萬事達廣場N72號地下
 • 新荔枝角 九龍荔枝角道50-52號大華大廈地下B及C舖
 • 昇悅居 九龍荔枝角道833號昇悅居1樓130及132號舖
 • 啟田 九龍藍田啟田商場238-239號舖
 • 德田商場 九龍藍田碧雲道223號德田商場1樓103號舖
 • 弼街 九龍西洋菜南街218-220號及弼街41號生發大廈地下A及B號舖
 • 順利村 九龍觀塘利安道15號順利邨順利商場F2層201B號舖
 • 創紀之城 九龍觀塘創紀之城5期apm1樓L1-28及L1-29號舖
 • 瑞和街 九龍觀塘瑞和街23-33號光星大廈地下A&G舖
 • 翠屏道 九龍觀塘翠屏邨翠梓樓4號舖
 • 麗港城 九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地下34及36號舖
 • 裕民坊 九龍觀塘裕民坊14-24號地下2-3號
 • 觀塘 九龍觀塘通明街7號地下
 • 開源道 九龍觀塘開源道68號觀塘廣場地下20-25號舖
 • 荷里活廣場 九龍鑽石山荷里活廣場377-378號舖
 • 長沙灣 九龍長沙灣道833號長沙灣廣場1樓121-123號舖
 • 新青山道 九龍長沙灣青山道476號百佳商業中心地下
 • 順天 九龍順天邨天權樓地下9-10號舖
 • 李鄭屋 九龍順寧道273號日輝大廈地下G11號
 • 翔龍灣 九龍馬頭角新碼頭街38號翔龍灣廣場地下2號舖
 • 黃大仙 九龍黃大仙黃大仙中心UG23號舖
 • 奧海城1期 西九龍海輝道11號奧海城1期高層地下5號舖
 • 褔 佬 村 道 九龍九龍城福佬村道13號地下
 • 又 一 城 九龍九龍塘達之路80號又一城MTR01號
 • 德 福 廣 場 九龍九龍灣德福廣場二期506-507號舖
 • 何 文 田 廣 場 九龍何文田佛光街80號何文田廣場地下7至8號舖
 • 土 瓜 灣 九龍土瓜灣土瓜灣道80-2號定安大廈地下20-1及30B舖
 • 欣 榮 花 園 九龍土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園地下46-49號
 • 坪石邨 九龍坪石邨鑽石樓201A號舖
 • 晴朗商場 九龍城晴朗商場地下B021號舖
 • 衙前圍道 九龍城衙前圍道92號地下
 • 大 角 咀 九龍大角咀大角咀道107-127號地下1號舖
 • 太子道西 九龍太子太子道西135號地下
 • 譽 港 灣 九龍太子道東638號Mikiki1樓135號舖
 • 牛 頭 角 道 九龍官塘牛頭角道327-333號地下1號舖
 • K11 九龍尖沙咀K11地庫B108號舖
 • 希 爾 頓 大 廈 九龍尖沙咀加連威老道96號希爾頓大廈地下C舖
 • 中 港 城 九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下43D號舖
 • 星 光 行 九龍尖沙咀梳士巴利道星光行地下1至2號
 • 海港城 九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3302舖
 • 漢 口 道 九龍尖沙咀漢口道4-6號騏生商業中心地下
 • 金 馬 倫 道 九龍尖沙咀金馬倫道18號恆生銀行大廈地下及地庫5號舖
 • 新樂酒店 九龍彌敦道223號新樂酒店地下A及B舖
 • 平安大廈 九龍彌敦道383-389C號平安大廈地下9號
 • 彌 敦 道 九龍彌敦道522號金龍商業大厦地下
 • 匯 八 坊 九龍彩虹清水灣道8號匯八坊低層二樓B206號舖
 • 愛 民 九龍忠孝街60號愛民商場地下G16號舖
 • 爵 祿 街 九龍新蒲崗爵祿街52號地下
 • 朗 豪 坊 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊低層2樓35b號舖
 • 旺 角 九龍旺角彌敦道655號胡社生行地下及C1
 • 柏 宜 中 心 九龍旺角彌敦道771-775號柏宜中心地下4-6號舖
 • 金 鷄 廣 場 九龍旺角洗衣街39號金雞廣場地下G1A及1B號舖
 • 花園街 九龍旺角花園街1號鴻禧大廈地下6號舖
 • 柯 士 甸 道 九龍柯士甸道114號地下
 • 樂 富 中 心 九龍橫頭磡樂富中心二樓2117號舖
 • 慈 雲 山 九龍毓華街23號慈雲山廣場414-416號舖
 • 奧 海 城 九龍海庭道18號奧海城二期一樓108號
 • 奧 海 城 3 期 九龍海泓道1號奧海城3期高層地下91及92號舖
 • 九 江 街 九龍深水土步青山道64號明仁商業中心地下2-5號舖
 • 深 水 埗 九龍深水埗南昌街195-199號2樓及1樓
 • 西 九 龍 中 心 九龍深水埗欽洲街西九龍中心205號及206號舖
 • 海 麗 商 場 九龍深水埗海麗邨海麗商場1樓106號舖部份
 • 荔 枝 角 道 九龍深水埗荔枝角道308號地下及閱樓
 • 麗 閣 邨 九龍深水埗麗閣邨麗閣商場地下1-2號舖
 • 旺 角 東 站 九龍港鐵旺角東站MKK22號舖
 • 港鐵美孚站 九龍港鐵美孚站MEF118號舖
 • 彩雲商場 九龍牛池灣道45號彩雲商場二樓B203號舖
 • 彩 德 商 場 九龍牛頭角彩德商場5樓513號舖
 • 樂 華 九龍牛頭角樂華村北商場三樓314號舖
 • 淘 大 商 場 一 期 九龍牛頭角道77號淘大商場一期一樓F58-60號舖
 • 紅 磡 灣 九龍紅磡必嘉街92-112號紅磡中心地下10號舖
 • 國 際 都 會 九龍紅磡都會道6號置富都會7層(7樓)719720A&720B號舖
 • 義 達 工 業 大 廈 九龍紅磡馬頭圍道21號義達工業大廈地下B舖
 • 紅磡商業中心 九龍紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心-樓64號舖
 • 黃 埔 花 園 九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖
 • 美 孚 九龍美孚新村萬事達廣場七期地下N58N65-68舖
 • 宇 晴 軒 九龍荔枝角深盛路9號宇晴軒商場2樓4142及47號舖
 • 匯景廣場 九龍藍田匯景廣場匯景道8號三樓1B號舖
 • 啟 田 九龍藍田啟田商場一樓101A號舖
 • 德 田 商 場 九龍藍田碧雲道223號德田商場地下G2A號舖
 • 西洋菜南街 九龍西洋菜南街2W及2X
 • 秀 茂 坪 商 場 九龍觀塘秀茂坪秀茂坪商場地下2號舖
 • 鱷 魚 恤 中 心 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心地下A舖
 • 麗 港 城 九龍觀塘麗港城商場第一層60-62號
 • 九 龍 城 廣 場 九龍賈炳達道128號九龍城廣場LG13-15號舖
 • 鑽 石 山 九龍鑽石山荷里活廣場2樓228號舖
 • 元 洲 街 九龍長沙灣元洲街303號元州商場地下G03號舖
 • 青 山 道 九龍青山道244號達明大廈地下
 • 鯉 魚 門 九龍鯉魚門廣場一樓124A號舖
 • 竹 園 九龍黃大仙竹園商場S231號舖
 • 雙 鳳 街 九龍黃大仙雙鳳街6號及環鳳街2號A及B舖
 • 黃 大 仙 中 心 九龍黃大仙黃大仙廣場LG2號舖
 • 黃大仙中心北館 九龍龍翔道黃大仙中心北館N221號舖
 • 海港城 九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3302舖
 • 九龍城 九龍城賈炳達道128號九龍城廣場2樓及3樓
 • 九龍灣 九龍宏照道38號企業廣場5期MegaBox L1及L2
 • 黃埔 九龍紅磡黃埔花園第5及6期地下及地庫1層
 • 荔枝角 九龍荔枝角深盛路8號碧海藍天地下至2樓
 • 藍田 九龍藍田啟田道啟田商場321-322號舖 
 • 又一村 九龍九龍塘又一村又一樓地下
 • 牛津道 九龍九龍塘牛津道5號
 • 企業廣場5期 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期七樓一號舖
 • 德福廣場 九龍九龍灣德福廣場平台P27號舖
 • 圓方 九龍九龍站圓方一樓1090舖
 • 愛民 九龍何文田愛民邨愛民商場一樓1AB號舖
 • 中港薈 九龍友翔道1號中港薈地下高層UG36-38號鋪
 • 唯一 九龍土瓜灣土瓜灣道 66 號 唯一大廈地下 A 及 B 號舖
 • 翔龍灣 九龍土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓127-130B舖
 • 港灣豪庭超級廣場 九龍大角咀福利街 8 號港灣豪庭廣場 1 樓 125 舖
 • 大同 九龍大角咀道117號大同新邨大公樓一樓
 • 太子中心 九龍太子大埔道70號太子中心地下3-9及11號
 • 中港城 九龍尖沙咀廣東道33號中港城一樓27號鋪
 • 尖沙咀國際廣場 九龍尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場LG08-13號舖
 • 柯士甸道 九龍尖沙咀柯士甸道45-53號地庫
 • 尖沙咀 K11 九龍尖沙咀河內道18號K11地庫1, B111-B112舖
 • 漢口道 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心地下2號舖及一樓A舖
 • 慈雲山中心 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山購物中心五樓531-535號舖
 • 慈雲山 九龍慈雲山永發大廈地下
 • 鳳凰 九龍慈雲山翠鳳街道1-3號 LG/F
 • 錦榮 九龍新蒲崗崇齡街2-12號
 • 朗豪坊 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊B28號舖
 • 星際城市 九龍旺角山東街47-51號中僑商業中心星際城市商場地下
 • 彌敦中心 九龍旺角彌敦中心地庫580G-580K
 • 海富超級廣場 九龍旺角海庭道海富購物中心地面23號舖
 • 尖沙咀瑞信 九龍柯士甸道 140 - 142 號瑞信集團大廈地下
 • 鯉魚門超級廣場 九龍油塘鯉魚門道鯉魚門廣場 1 樓 123 & 124 舖
 • 駿發花園 九龍油麻地眾坊街3號駿發花園5座地下1-11號
 • 寶翠 九龍油麻地窩打老道40號地下
 • 奥海城1期 九龍海輝道11號奥海城1期G02-03號鋪
 • 南昌街 九龍深水埗南昌街223-237號地下102室
 • 黃金中心 九龍深水埗欽州街94號黃金中心地庫
 • 彩雲 九龍牛池灣道45號彩雲一村三期商場三樓B301號舖
 • 大坑東 九龍石硤尾大坑東邨東龍樓地下4-10號
 • 德民 九龍紅磡德民街1-15號繽紛購物城一樓F舖
 • 紅磡超級廣場 九龍紅磡湖光街1-7號聯盛大廈地下10C-10G
 • 紅磡中心 九龍紅磡馬頭圍道 37 -39 號紅磡商業中心地下一號
 • 美孚超級廣場 九龍美孚新邨百老匯街69-71地下
 • 美孚 九龍美孚新邨第二期吉利徑7A, 39-45號
 • 萬盛閣 九龍荔枝角道168號萬盛閣地下4-6舖
 • 匯景廣場 九龍藍田匯景道8號匯景廣場4樓2F 號舖
 • 秀茂坪廣場超級廣場 九龍觀塘秀茂坪村秀茂坪購物商場 1 檈 102 舖
 • 翠屏 九龍觀塘翠屏邨翠屏商場地下9室
 • 順利 九龍觀塘順利邨商業中心1樓
 • 龍蟠苑 九龍鑽石山龍蟠苑購物中心地下110號
 • 元州超級廣場 九龍長沙灣元州街303號元州村元州商場1 樓F01 號舖
 • 昇悅居超級廣場 九龍長沙灣荔枝角道833號昇悅商場一樓
 • 宇宙商場 九龍長沙灣青山道164-170號宇宙大廈宇宙商場地庫
 • 順寧道 九龍長沙灣順寧道麗寶花園地下4號
 • 現崇山 九龍黃大仙睦鄰街8號現祟山2樓9號鋪
 • 竹園 九龍黃大仙竹園購物中心一樓S101號
 • 土瓜灣超級城 九龍土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園
 • 西九龍中心 九龍深水埗欽洲街37K號西九龍中心一樓125號舖
 • 黃 埔 九龍紅磡黃埔花園第三期G1B地下
 • 淘大花園 九龍牛頭角道77號淘大商場二期G180號舖地下
 • 奧海城 九龍西九龍海庭道18號奧海城商場二期1字樓138舖
 • 慈雲山 九龍黃大仙慈雲山購物中心四樓405號舖
 • 藍 田 九龍藍田啓田購物中心三樓319號舖 (吉之島對面)
 • 樂富中心 九龍橫頭磡樂富中心2樓2115號舖
 • 荷里活廣場 九龍鑽石山龍蟠道3號荷里活廣場三層331號舖
 • 美 孚 九龍美孚新邨荔灣道10-16號萬事達廣場地下N69B&C舖
 • 油塘大本型 九龍油塘高超道38號大本型廣場二樓234號舖
 • 旺角新世紀 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場5樓508號舖
 • 佐 敦 九龍佐敦道37BB號吳淞大樓地下東舖
 • 晴朗商場 九龍城啓德新犮展區沐虹街12號晴朗商場A005鋪地下
 • 新蒲崗Mikiki商場 九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki商場1樓132舖
 • 觀塘麗港城 九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地下14號舖
 • 彩園廣場 新界上水彩園邨彩園廣場3樓R25,R27,R29,R32及R33號舖
 • 新康街 新界上水新康街96號地下
 • 上水新豐路 新界上水新豐路130號龍霞大廈地下B舖
 • 上水中心 新界上水智昌路3號上水中心2樓2077D-H號舖
 • 清河商場 新界上水清河邨清河商場9號舖
 • 上水廣場 新界上水石湖墟上水廣場4樓407號
 • 上水 新界上水龍運街8號新都商場241-243&244B號
 • 元朗壽富街 新界元朗壽富街51-59元朗中心地下4A及4B號舖
 • 元朗榮華 新界元朗大馬路84號地下
 • 新北江 新界元朗天水圍新北江廣場1樓C61及62舖
 • 元朗廣場 新界元朗廣場2樓270-271號
 • 嘉城 新界元朗教育路12-14號樂成大廈地下B&C
 • 新元朗中心 新界元朗新元朗中心2樓A212a號舖
 • 朗屏邨 新界元朗朗朗屏邨5座鏡屏樓M樓M006,M007號舖
 • 泰衡 新界元朗泰利街10號大興大廈地下8-11&30號
 • 洪水橋 新界元朗洪水橋洪堤路3號麗珊閣地下3號舖
 • 錦繡花園 新界元朗錦繡花園D座地下2號舖
 • 光華中心 新界元朗阜材街34-36號光華中心地下4號舖
 • 元朗大馬路 新界元朗青山道187號地下
 • 元朗鳳琴街 新界元朗鳳琴街15-21號鴻運中心地下73號
 • 西鐵兆康站 新界兆康港鐵站 6-9號舖
 • 美林商場 新界大圍美林邨美林商場地下20-22號舖
 • 美田商場 新界大圍美田邨美田商場1樓103及104號舖
 • 大元村 新界大埔大元商場新翼地下1號舖
 • 大埔 新界大埔大埔超級城A區2樓067-071及071a號
 • 大榮里 新界大埔大榮里34-38號及42-48號美發大廈地下E號舖
 • 太和 新界大埔太和廣場東翼,2樓,S214號舖
 • 富亨 新界大埔富亨邨富亨購物中心28號
 • 廣褔商場 新界大埔廣福邨廣福商場1樓206-209號舖
 • 新達廣場 新界大埔新達廣場1樓7號
 • 運頭塘 新界大埔運頭塘邨商場29舖
 • 東堤灣畔 新界大嶼山東涌東堤灣畔地下3-4號舖
 • 逸東 新界大嶼山東涌逸東邨逸東商場地下29號舖
 • 天瑞商場 新界天水圍天瑞商場地下G31號舖
 • 俊宏軒 新界天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓104號舖
 • 天耀 新界天水圍天耀邨天耀商場9-10舖
 • 西鐵天水圍站 新界天水圍港鐵站30-33號舖
 • 頌富 新界天水圍頌富廣場第二期地下20號舖
 • 厚德商場 新界將軍澳厚德商場東翼地下23-24號舖
 • 將軍澳Baby 新界將軍澳唐俊街9號popCorn1樓F68號舖
 • 將軍澳中心 新界將軍澳唐德街將軍澳中心地下G33號舖
 • 尚德商場 新界將軍澳唐明街2號尚德邨尚德商場1樓109號舖
 • 將軍澳POPCORN 新界將軍澳唐賢街9號PopCorn一樓F66及67號舖
 • 連理街商場 新界將軍澳坑口連理街商場1樓119-121號舖
 • 寶琳邨 新界將軍澳寶琳北路18號寶琳邨寶勤樓地下116及117號舖
 • 新彩明商場 新界將軍澳彩明商場310號舖
 • 都會豪庭 新界將軍澳新都城中心第三期都會豪庭商場二樓205及208舖
 • 新都城 新界將軍澳新都城中心第二期UG006-07號舖
 • 翠林商場 新界將軍澳翠林邨翠林商場5樓101號舖
 • 東港城 新界將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖
 • 屯門仁政街 新界屯門仁政街26A富華大廈地下C-E號
 • 兆康苑 新界屯門兆康苑兆康商場226號舖
 • 大興花園 新界屯門大興花園1期地下1號舖
 • 大興 新界屯門大興邨商場64號舖
 • 富泰 新界屯門屯貴路9號富泰商場2樓211號舖
 • 屯門Baby 新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓353號舖
 • 屯門市廣場 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
 • 山景 新界屯門山景邨山景商場地下125號舖
 • 海翠坊 新界屯門湖翠路168-236號海翠坊1號及85-86號舖
 • 置樂花園 新界屯門置樂花園地下66A號舖
 • 寶怡花園 新界屯門良德街11號寶怡花園地下25-27號 
 • 良景 新界屯門良景購物中心207號
 • 蝴蝶邨 新界屯門蝴蝶廣場1樓L132-133&L136-137號舖
 • 恆福商場 新界屯門青山公路333號青山灣段恆福商場2樓213-214號舖
 • 富健花園 新界屯門龍門道45號富健花園55,56&58號舖
 • 富東商場 新界東涌富東商場一樓103號舖
 • 博康 新界沙田博康邨博康商場107-109號舖
 • 大圍 新界沙田大圍道55-56號金禧花園10號地下
 • 沙田萬怡酒店 新界沙田安平街一號地下2A號舖
 • 沙田廣場 新界沙田廣場三樓47號
 • 廣源 新界沙田廣源邨商場第四座1-3號
 • 愉翠商場 新界沙田愉翠苑愉翠苑商場1樓119-120號舖
 • 新城市廣場 新界沙田新城市廣場一期3樓307及307A號舖
 • 新城市廣場三期 新界沙田沙田正街二至八號新城市廣場三期一樓A194-A196號舖
 • 沙角商場 新界沙田沙角街5號沙角商場2樓235號舖
 • 翠華花園 新界沙田沙角街7-11號翠華花園地下12-13號舖 
 • 瀝源 新界沙田瀝源邨瀝源商場二樓214號舖
 • 禾輋 新界沙田禾輋邨商場2樓261號舖
 • 穗禾 新界沙田穗禾購物中心地下G11,G12號
 • 百得 新界沙田第一城商場G30-32號
 • 隆亨商場 新界沙田隆亨邨隆亨商場1樓102號舖
 • 顯徑 新界沙田顯徑邨顯徑購物中心地下113號
 • 銀湖天峰 新界沙田馬鞍山銀湖天峰G02號舖
 • 碧堤坊 新界深井青山公路33號碧堤坊3樓8號舖
 • 火炭 新界火炭山尾街18號沙田商業中心1樓7-9號
 • 石籬 新界石籬商場第二期2樓235號舖
 • 碧湖花園 新界粉嶺一嗚道15號碧湖花園商場地下高層19-21號舖
 • 嘉福商場 新界粉嶺嘉褔邨嘉褔商場1樓111號舖
 • 粉嶺中心 新界粉嶺新運路33號粉嶺中心第二期130號地下
 • 花都廣場 新界粉嶺百和路88號花都廣場地下A52,A55-A59&100號
 • 帝庭軒 新界粉嶺聯和墟和滿街8號帝庭軒一期商場一樓1&2號舖
 • 雍盛商埸 新界粉嶺雍盛苑雍盛商場1樓104-106號舖
 • 荃灣中心 新界荃灣中心第二期15-17座高層地下28-41號
 • 大河道 新界荃灣大河道19號地下
 • 大窩口 新界荃灣大窩口邨第一商場B1
 • 荃新天地 2 新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG70-73及UG75-77號舖
 • 沙咀道 新界荃灣沙咀道240-242號地下
 • 荃灣城市中心 新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯地下G50-53&56-57號 
 • 綠楊 新界荃灣綠楊坊平台P11A&P11B
 • 荃新天地 新界荃灣荃新天地地下G39及G41舖
 • 新荃灣廣場 新界荃灣荃灣廣場3樓308-313號舖
 • 悅來坊 新界荃灣荃華街3號悅來酒店悅來坊商場地庫1B118室
 • 荃錦中心 新界荃灣荃錦中心110-125號
 • 新愉景新城 新界荃灣青山道398號愉景城購物商場二層2050舖
 • 落馬洲離境 新界落馬洲港鐵站LMC119-120舖
 • 葵涌商場 新界葵涌上角街葵涌邨3期葵涌商場104號舗
 • 龍騰 新界葵涌盛芳街41-43號龍騰大廈地下C-E舖
 • 石蔭 新界葵涌石蔭路96號天安樓地下1號舖
 • 葵盛西邨 新界葵涌葵盛西邨商場20-21號舖
 • 葵興 新界葵興新葵興廣場2樓2-8&23-25號
 • 禾塘咀街 新界葵興禾塘咀街85號地下
 • 葵興港鐵站 新界葵興葵興港鐵站KWH5號舖
 • 葵芳 新界葵芳新都會廣場1樓177號舖
 • 西貢 新界西貢福民街22-40號西貢苑26-27號地下
 • 長亨 新界青衣長亨商場低層地下109號舖
 • 宏褔花園 新界青衣長敬路75號宏褔花園商業中心(北翼)2-5號
 • 青衣 新界青衣長發廣場2樓217號舖
 • 青衣城 新界青衣青敬路33號青衣城二樓216-217號舖
 • 偉景花園 新界青衣青綠街1號偉景花園商場地下8-11號
 • 珀麗灣 新界馬灣珀麗灣珀麗路8號地下S10號舖
 • 恆安 新界馬鞍山恆安邨商場2樓221-222號
 • 耀安商場 新界馬鞍山恆康街2號耀安邨耀安商場地下L105號舖
 • 錦英商場 新界馬鞍山錦英苑錦英商場低層地下11號舖
 • 新港城 新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓2186-90號
 • 頌安 新界馬鞍山頌安商場1樓110&111號
 • 天 平 邨 新界上水天平邨天平商場地下108及120號舖
 • 彩 園 村 商 場 新界上水彩園商場三樓R42&R43號舖
 • 新 康 街 新界上水新康街86號地下及閣樓
 • 上 水 中 心 新界上水智昌路3號上水中心2樓2006A-2007舖
 • 上水滙 新界上水石湖墟龍琛路48號上水滙1樓103號舖
 • 上 水 新界上水符興街43-45號地下
 • 上 水 廣 場 新界上水龍琛路39號上水廣場4樓410號舖
 • 壽 富 街 新界元朗壽富街17號地下
 • 元 朗 新界元朗大馬路142號地下至2樓
 • 安寧路 新界元朗安寧路61號新榮樓地下及閣樓A號舖
 • 千色廣場 新界元朗教育路1號千色匯地下241及42號舖
 • 新 元 朗 新界元朗教育路9-13號興發大樓地下2-3及8-10舖
 • 豐裕軒 新界元朗青山公路元朗地段46A48號豐裕軒地下4-5號舖
 • 建 成 樓 新界元朗青山道205號地下
 • 元 朗 廣 場 新界元朗青山道245-251號元朗廣場地下65-70號舖
 • 太 和 村 新界大埔太和村太和商場第二期二樓230230A及231號舖
 • 八 號 花 園 新界大埔安慈路二號八號花園地下8號舖
 • 富 善 邨 新界大埔富善邨富善商場1樓123號舖
 • 寶 鄉 街 新界大埔寶鄉街82號地下及一樓
 • 廣 褔 里 新界大埔廣褔坊57及19號廣褔里12-14號褔昌樓地下2號舖及閣樓
 • 新 達 廣 場 新界大埔新達廣場第一期079-082號舖
 • 大 埔 超 級 城 新界大埔超級城D區1樓673號舖
 • 愉 景 灣 新界大嶼山愉景灣商場135號
 • 東 涌 地 鐵 站 新界大嶼山東涌地鐵站TUC12號舖
 • 東 涌 新界大嶼山港鐵東涌TUC23-24號舖
 • 嘉 湖 銀 座 新界天水圍天恩路第12號及18號置富嘉湖一期一樓139號舖
 • 天 水 圍 天 澤 商 場 新界天水圍天澤商場105號舖
 • 新北江商場 新界天水圍新北江商場1樓3及4號舖
 • 頌 富 新界天水圍頌富商場19號舖
 • 厚 德 新界將軍澳厚德商場(西翼)一樓L189-L190號舖
 • 將 軍 澳 廣 場 新界將軍澳唐德街一號將軍澳廣場一樓1-073-075號舖
 • 尚 德 商 場 新界將軍澳尚德商場二樓202號舖
 • 新都城中心二期 新界將軍澳新都城中心二期商場UG26-27號舖
 • 都 會 馬尺 新界將軍澳景嶺路8號都會馬尺第二層18-19號
 • 東 港 城 2 新界將軍澳重華路8號東港城2樓261號舖
 • 井 財 街 新界屯門井財街15號金銘大廈地下11及12號舖
 • 卓 爾 居 新界屯門卓爾居一樓101號舖
 • 屯 門 啟 民 徑 新界屯門啟民徑14-15號美恒樓地下9號舖
 • 安定商場 新界屯門安定商場二樓N-223&N-224號舖
 • 華都大道 新界屯門屯利街一號華都大道三樓5B1號舖
 • 屯 門 新界屯門屯門市廣場二樓2115-2122號
 • 屯 門 時 代 廣 場 新界屯門屯門時代廣場南翼二樓11A11B號舖
 • 屯 門 市 廣 場 2 期 新界屯門屯隆街3號屯門市廣場2期1樓434546號舖
 • 錦薈坊 新界屯門屯隆街一號錦薈坊3樓338-343號舖
 • 建 生 新界屯門建生村建生商場地下109及110號舖
 • 良 景 新界屯門田景路31號良景村良景商場3樓L307及L308號舖
 • 置 樂 花 園 新界屯門置樂花園地下68號舖
 • 蝴 蝶 村 新界屯門蝴蝶村蝴蝶商場一樓L201L206及L207號舖
 • V City (地 鐵 樓 層) 新界屯門鄉事會路83號VCity地鐵樓層M-32號舖
 • 新 屯 門 中 心 新界屯門龍門路55-65號新屯門中心3樓125號舖
 • 沙田中心 新界沙田16號地段沙田中心L3樓52A&52B1號舖
 • 沙 田 廣 場 新界沙田189號地段沙田廣場L3樓33號舖
 • 新 翠 邨 新界沙田大圍新翠邨新翠商場地下4號舖
 • 大 圍 火 車 站 新界沙田大圍火車站入閘前大堂31-32號舖
 • 大 圍 新界沙田大圍路28-30號地下AB及閣樓
 • 好 運 中 心 新界沙田好運中心第三層37E號
 • 新 城 市 廣 場 新界沙田新城市廣場1期4樓451-453號舖
 • 河 畔 花 園 新界沙田河畔花園19-20號舖
 • 御 龍 山 新界沙田火炭御龍山102B舖
 • 禾 輋 村 新界沙田禾輋村禾輋商場二樓233號舖
 • 置 富 第 一 城 ∙ 樂 薈 新界沙田置富第一城∙樂薈地下G24BG25-G26舖
 • 頌 安 新界沙田馬鞍山頌安商場地下4A4B及19號舖
 • 沙 頭 角 邨 新界沙頭角沙頭角邨16座地下1號舖
 • 油 塘 新界油塘大本型第二層220號舖
 • 上水站 新界港鐵上水站SHS3號舖
 • 落 馬 洲 新界港鐵落馬洲站LMC115號舖及LMCSTR11號貨倉
 • 落 馬 洲 新界港鐵落馬洲站LMC207208號舖及LMCSTR1214號貨倉
 • 港鐵青衣站 新界港鐵青衣站TSY35號舖
 • 牽 晴 間 新界粉嶺23號一鳴路牽晴間商場地下G12B-G13號舖
 • 粉 嶺 名 都 廣 場 新界粉嶺名都廣場二樓28號B舖
 • 帝 庭 軒 新界粉嶺聯和墟和滿街8號帝庭軒購物商場1樓27-28號舖
 • 花 都 廣 場 新界粉嶺花都廣場地下11-12及35-38舖
 • 荃 灣 廣 場 新界荃灣大霸街4-30號荃灣廣場地庫-楼B117-118號舖
 • 愉景新城 新界荃灣愉景新城二期2樓2058-61號舖
 • 梨 木 樹 新界荃灣梨木樹村梨木樹商場117舖
 • 荃 新 天 地 2 期 新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期G66-G68號舖
 • 眾 安 街 新界荃灣眾安街6567號地下
 • 綠 楊 新 村 新界荃灣綠楊新村商場F20A號舖
 • 創 意 無 限 廣 場 新界荃灣荃華街創意無限廣場7號地舖
 • 南 豐 中 心 新界荃灣西樓角路64-98號青山公路荃灣段264-298號南豐中心A120號舖
 • 荃錦中心 新界荃灣青山公路338號荃錦中心二樓104-109號鋪
 • 麗城薈 新界荃灣青山路625號麗城花園三期麗城薈地下52-53號舖
 • 黃 金 海 岸 新界荃灣青山道1號黃金海岸商場地下9-10號舖
 • 石 蔭 新界葵涌北石蔭村石蔭商場地下101號舖
 • 禮 芳 街 新界葵涌盛芳街38-44號禮芳街1號寛德大廈地下89及10號舖
 • 石 籬 2 村 新界葵涌石籬2村石籬商場2期地下1號舖
 • 葵 興 商 場 新界葵涌禾葵里2號葵興商場9C號舖
 • 華景商場 新界葵涌華景山路9號華景商場地下18號
 • 葵 盛 東 村 新界葵盛東村葵盛東商場一樓103A號舖
 • 新 都 會 廣 場 新界葵芳新都會廣場221-223號
 • 西 貢 新界西貢福民路西貢苑地下54及55號舖
 • 麗 都 花 園 新界青山公路41-63號深井段麗都花園地下7及8號舖
 • 藍 澄 灣 新界青衣路1號藍澄灣商場7號舖
 • 長 發 村 新界青衣長發村長發商場2樓209號舖
 • 青 衣 城 新界青衣青敬路33號青衣城3楼311-312號舖
 • 新 港 城 中 心 新界馬鞍山沙田地段307新港城中心二樓2192-95號舖
 • 迎海薈 新界馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈2樓7號舖
 • 馬 鞍 山 新界馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場第二層222-225號
 • 長 洲 長洲海旁路85號地下至3樓及閣樓
 • 將軍澳 新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓2-021至2-066號舖
 • 屯門 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期地面高層及1樓
 • 沙田 新界沙田德厚街3號禾輋邨禾輋商場地下G1舖 
 • 荃灣 新界荃灣大河道88號灣景廣場地下至3樓全層
 • 大窩口 新界荃灣荃華街3號悅來坊B2及B3 
 • 上水超級廣場 新界上水上水名都中心地下15&16號舖
 • 彩園超級廣場 新界上水彩園邨彩園商場地下G6號舖
 • 溱柏 新界元朗公庵路68號溱柏地下E鋪
 • 天澤超級廣場 新界元朗天水圍天澤邨天澤商場204號舖
 • 俊宏軒 新界元朗天水圍天瑞路88號俊宏軒商場1樓101-102號舖
 • 翠湖居 新界元朗天水圍天瑞路8號嘉湖山莊3期翠湖居商場地下1-4號舖
 • 天晴 新界元朗天水圍天秀路天晴村天晴商場地下 6 號舖
 • 頌富 新界元朗天水圍天頌苑頌富商場地下017號舖
 • 爾巒 新界元朗映河路1號爾巒商場 2號舖
 • 雅珊園 新界元朗洪水橋雅珊園商場1樓
 • 祥發 新界元朗裕景坊祥發大廈地下14號
 • 錦田 新界元朗錦田錦田戲院大廈地下
 • 光華超級廣場 新界元朗阜財街34,38-46號光華中心1樓
 • 八號花園 新界大埔八號花園第一期地下
 • 大元 新界大埔大元邨大元商業中心一樓
 • 富東 新界大嶼山東涌富東邨富東購物中心一樓107號
 • 逸東超級廣場 新界大嶼山東涌逸東邨逸東商場一樓108,109及110號
 • 銀礦灣 新界大嶼山梅窩銀灣道2號家樂閣地下
 • PopCorn 新界將軍澳唐俊街9號PopCorn地下G51號商舖
 • 海悅豪園超級廣場 新界將軍澳培成路18號海悅豪園地下2號
 • 日出康城 新界將軍澳康城地鐵站上蓋臨時街市
 • 都會豪庭超級廣場 新界將軍澳新都城三期都會豪庭 1 樓 132 舖
 • 大興花園 新界屯門大興花園二期商場地下1號舖
 • 大興 新界屯門大興邨第二期商場43-53號一樓
 • 山景 新界屯門山景邨商業中心第一期119-120室
 • 屯門時代廣場 新界屯門時代廣場 18 號 舖三樓北翼
 • 海典軒 新界屯門海珠路2號海典軒購物商場地下 20 - 25 號舖
 • 兆禧 新界屯門湖翠路201號,兆禧閣兆禧商場二樓5-9號
 • 良景超級廣場 新界屯門良景村良景樓購物中心401號
 • 藍地 新界屯門藍地福亨村路8號豫豐花園商場地下
 • 蝴蝶 新界屯門蝴蝶邨廣場2樓
 • 安定 新界屯門鄉事會路2A號安定邨H.A.N.D.S N區3樓N321號舖
 • 屯門黃金海岸 新界屯門黃金海岸商場S1&R7號舖
 • 愉景灣超級廣場 新界愉景灣海澄湖畔路92號地下G11號舖
 • 藍天海岸 新界東涌海濱路12號藍天海岸商場地下12號舖
 • 沙田廣場 新界沙田中心街 21-27 號沙田廣場低座 1, 24及 25 號舖
 • 博康 新界沙田博康邨第一期商業中心126室
 • 瑞峰花園 新界沙田大圍瑞峰花園旭達商場13, 15-19號舖
 • 美田 新界沙田大圍美田邨購物商場1樓101號舖
 • 怡成坊 新界沙田大涌橋路20號河畔花園商場地下21-23號鋪
 • 石門 新界沙田安平街1號地下28號舖
 • 廣源 新界沙田廣源邨廣源購物中心一樓CB4/13室
 • 愉田苑 新界沙田愉田苑11-23號地下
 • 沙角 新界沙田沙角邨商場3樓302號鋪
 • 御龍山 新界沙田火炭樂景街28號御龍山103號舖
 • 銀湖天峰 新界沙田烏溪沙西沙路599號銀湖天峰1號
 • 禾輋 新界沙田禾輋村禾輋廣場二樓206A號舖
 • 秦石 新界沙田秦石邨購物中心一樓28號
 • 美林 新界沙田美林邨商業中心地下29-32室
 • 隆亨超級廣場 新界沙田隆亨邨商業中心一樓115室
 • 恒安 新界沙田馬鞍山恒安邨商業中心二號227-231室
 • 新港城 新界沙田馬鞍山新港城中心地下街市S81號
 • 新港城超級廣場 新界沙田馬鞍山新港城中心第三層3066號舖
 • 錦泰 新界沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下9舖
 • 頌安 新界沙田馬鞍山頌安邨頌安購物中心地下8號
 • 粉嶺中心 新界粉嶺中心二期一樓243-244號
 • 花都廣場超級廣場 新界粉嶺花都廣場地下132號舖
 • 華明 新界粉嶺華明邨華明商場地下
 • 英皇娛樂廣場 新界荃彎眾安街55號英皇娛樂廣場地庫第一層
 • 大窩口 新界荃灣大窩口邨商場二樓C7號舖
 • 樂悠居 新界荃灣楊屋道138號樂悠居1樓
 • 荃新天地二期 新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG81號鋪
 • 如心廣場 新界荃灣楊屋道8號如心廣場2樓15號舖
 • 石圍角 新界荃灣石圍角邨停車場大樓地下
 • 荃威花園 新界荃灣荃景圍187-195號荃威花園1期9A舖
 • 梨木樹 新界荃灣葵涌梨木樹村商場1樓127號舖
 • 和宜合道 新界葵涌和宜合道26-30號地下
 • 石籬 新界葵涌石籬邨第一期石秀樓地下2號舖
 • 新葵興 新界葵涌興芳道166-174號新葵興商場9-22, 26-34號
 • 荔灣花園 新界葵涌荔景山路272號荔灣花園6-6A高層/地舖
 • 葵涌超級廣場 新界葵涌邨葵涌商場2樓213號鋪
 • 清水灣 新界西貢清水灣地段253號牛奶公司購物商場地下
 • 匡湖居 新界西貢蠔涌地段西貢公路380號匡湖居購物中心 A1至A10號
 • 西貢超級廣場 新界西貢西親民街貢花園1樓A, B 舖
 • 美景 新界青衣美景花園商業中心北座第二期26-27號
 • 長亨 新界青衣長亨邨長亨商場LG202號
 • 迎海 新界馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下1 號舖
 • 厚德商場 新界將軍澳厚德商場地下27-28號舖
 • 石 蔭 新界葵湧石蔭邨石蔭購物商場地下10號舖
 • 海趣坊 新界屯門湖翠路168-236號海趣坊39號舖
 • 天水圍頌富 新界天水圍天華路30號頌富商場二期20號A舗地下
 • 上水廣場 新界上水龍琛路39號上水廣場四樓403B舖
 • 禾輋邨 新界沙田禾輋邨禾輋商場二樓265號舖
 • 大 圍 新界大圍村南道15-35號富嘉花園地下31號鋪
 • 上水彩園邨 新界上水彩園路彩園邨彩園廣場地下G5號鋪
 • 葵芳新都會 新界葵芳新都會廣場4樓427-428鋪
 • 青衣城 新界青衣青敬道33號青衣城三層323號鋪
 • 大埔新達廣場 新界大埔墟南運路9號新達廣場一層054A號鋪
 • 海壩街 新界荃灣海壩街134-138號海安大廈地下B鋪
 • 荃灣廣場 新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場4樓423-425號鋪
 • 元朗阜財街 新界元朗阜財街45-49號富財樓5號地下
 • 元朗裕景坊 新界元朗裕景坊15-19,23-25號玉成樓地下C鋪
 • 屯門安定邨 新界屯門鄉事會路2A安定邨商場地下C110號鋪 2104
 • 屯門良景邨 新界屯門田景路31號良景邨良景商場4樓432號鋪
 • 馬鞍山頌安邨 新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場地下3號B鋪
 • 新元朗中心 新界元朗朗曰路8號新元朗中心二層A240-241鋪
 • 天水圍嘉湖銀座 天水圍天恩路12-18號置富嘉湖銀座第2期地下G01B號鋪
 • 粉嶺花都廣場 新界粉嶺百和路花都廣場地下A42號鋪
 • 荃錦中心 新界荃灣青山公路338號荃錦中心202-203號舖
 • 將軍澳新都城 新界將軍澳新都城中心二期地下高層UG82-84 號舖
 • 屯門蝴蝶廣場 新界屯門湖翠路1號蝴蝶廣場L120號舖
 • 大埔超級城 新界大埔安邦路8-10號大埔超級城A區二層051B號舖
 • 屯門新都 新界屯門屯利街2號新都商場三層304A & B號舖
 • 屯門卓爾居 新界屯門石排頭俓1號卓爾居廣場1層 109號舖
 • 將軍澳廣場 新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1-132號舖
 • 粉嶺名都商場 新界粉嶺名都商場二層23舖

試飲康營樂

親身體驗康營樂如何助您保持內在年輕!
趕快索取免費試用裝!

吃多少份?
- 1 + OK